RAZERがゲーミングマウス「Razer Basilisk V3」発売。プログラム可能な11ボタンに加え、回転速度でモードが変わるホイール搭載。